مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد   

نیت خیر مگردان که مبارک فالیست