ما گدایان خیل سلطانیم...

اینجا آخر خط و تنها سرمایم توکل...