من تا زمین خوردن هیچ فاصله ای ندارم
نمیدونم کجا دستاتو گم کردم که پایان من اینجا شد