من کم کم دارم از خودم خسته میشوم وقتی که کیلومتر ها از تو دور شده ام 

مانند آدم سوار برقایقی که از آن دور ها که به ساحل مینگرد ،خشکی با آن عظمت برایش به اندازه ی یک بند انگشت میشود

خدا...