سلام رفیق...

ماهت تمام شد و من از همیشه بیشتر حس تهی بودن دارم...از رمضان فقط گرسنگی و تشنگی اش را فهمیدم...

این روزها زیاد فکر میکنم...خیلی زیاد...

تمام اتفاقاتی که افتاد و نیفتاده یا آنهایی که دوست داشتم می افتادند را تک به تک در ذهنم مرور میکنم 

حرفی که میخواستم بندیسم این جمله ها نبود ولی خب بعضی حرف هارا فقط باید تو بخوانی از چشم هایم

پ.ن: تکمله ی عنوان :"حرف ها که زیاد باشند مجال نوشتن نداری"