گاهی دعا نمیکنی و میشود 
گاهی نمیشود که نمیشود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است ...
اینجا مشهد است  و من بی تو در غریب ترین شهر عالمم 
بی من تو در کجای جهانی که نیستی