اینجا جوابِ نامه ی عاشق تَغافُل است

بیهوده انتظار خبر میکشیم ما؟

پ.ن:

حکمت اون همه نامه ای که نیست چی میتونه باشه؟

حکت این لحظه هایی که این شکلی َن؟