از دورویی

متنفرم از اینکه خودم را خوب نشان بدهم که یکسری آدم گول بخورند و دوستم داشته باشند و هوادارم باشند