گر برانی و گر ببخشایی ...

                                                  ره به جای دگر نمیدانم