" گفت هر خواستنی عین توانایی نیست"

شعر نوشت 1: آه آدم دلش که پر باشد دوست دارد به کوچه ها بزند

شعر نوشت2: " من پادشاه مقتدر کشوری که نیست"

زهرا نوشت: خدایا  از ته دلم میخوام کمکم کنی  یا ایهاالقریب