یه وقتا آرزوهاتو ازت با زور میگیره

خدا از بنده هاش گاهی کمی مجذور میگیره

زیر نویس : اکتفا میکنم به همان "تو قلب من یه امپراتوره  

                                                                تسلیم میشه چون که مجبوره"