لابد ما مفید نبودیم 

وگرنه برایمان نامه مینوشتی 

پ.ن:

یارا تو هم هوای ما دارا