من امیدم به توست

پ.ن: خودت که خوب میدانی این روز ها دخلم با خرجم نمیخواند

یا کافی

حسبی الله