بلیط ماندن ماند روی دست هایم...

رفتن و نرسیدن و یک فکر عذاب آوردکه همیشه کنج ذهنت آواز میخواند