این روز ها 

لبریزم از حرف هایی که مدتهات روی دلم مانده است و تا میایم که فراموش کنم و بتوانم بخندم و راحت تر نفس بکشم ...بگذریم

این روز ها حالم حوب نیست

پی نوشت:

حرف هایم ...

پی نوشت :

خسته ام رفیق....

هوایم را داشته باش 

هوای این هوایی شدن 

هوای دلم را داشته باش

هوای این سکوت و همهمه  ی حرف هایی که هیچکس ازشان خبر ندارد جز خودت