عرفه ...

اللهم یا شاهد کل نجوا

یادته پارسال برای اولین بار عرفه خوندم؟

من خیلی عوض شدم ...خیلی