تا حالا خودمو وفق دادم که به اینجا رسیدم

پ.ن: 

یه سری از حرفا رو با تو میشه زد فقط