یارا

تو هم هوای ما دارا

پ.ن: فقط اومدم بگم مث همیشه نجاتم بده رفیق

خدایا تو همون رفیق همیشه ای...همونقدر گرم