شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب

به مومیایی لطف تو ام نشانی داد ...