آه آدم دلش که پر باشد دوست دارد به کوچه ها بزند

برود از خودش فرار کند به همه چیز پشت پا بزند 

بقیه ی شعرو دوست ندارم :|

دوست دارم عوض شم ...

اون وقتایی که آدم از دست خودش کلافه است ...واقعا لحظه های بدین 

خسته شدم...

منتظرم یکی بیاد بیدارم کنه 

کلافه ام ...کلافه