آورده ام پنااه به شش گوشه ی غمت

پ.ن: اینجا هیئت

و من که مدد میخواهم

ارباب