سردرگمی

کلمه ای که حال این روزامو به خوبی توصیف میکنه

یه جایی از زندگیم هستم که انگار هیچ تصمیمی نمیتونم بگیرم

انگار هیچی تحت کنترلم نیست

خسته شدم 

+دنیا پره دوراهییه ...نمیشه اشتباه نکرد...

دوراهی...

رفیق جان مثل همیشه بیاو منو نجات بده از این بیراهه ی بن بست