انگار مهره هارو برای اون خوب چیدی

ولی

بدای من یجوری که باختم 

باختم همیشگی

باختم عزیزترین

اون حکمتتو فهمید 

ولی من نه

من نمیتونم 

من نمیفهمم

خدایا ینی چی میشه؟

پ.ن: حیلی دلگیرم ...خیلی زیاد

جانِ من شما همیشه دستمو گرفتید 

این بار هم عنایت کنید آقای مهر و عشق