دارم قشنگ به وضعیت فیلم سر به مهر دچار میشم

خدایا من گمت کردم ...پیدام کن

کجا دستاتو گم کردم که پایان من اینجا شد؟

من نیومدم اینجا که درجا بزنم 

باید تمام تلاشمو کنم ...تمام تلاشمو

امروز تو اتوبان بین خواب و بیداری تو اون تاریکی ۵ صبح یهو این جمله اومد تو ذهنم:"تا صدای اذان از گلدسته ها میاد،نا امیدی بزرگترین گناهه" (فیلمِ چ اثر ابراهیم حاتمی کیا)

منُ به زندگی برگردون رفیق ...