میدونی چیه 

من از همین امروز شروع میکنم

میدونی چیه 

من دیگه اون آفتابِ بی فروغ دیروز نیستم

امروز میتابم

پرفروغ تر