خورشید دوازهم 

وقتی بیایی

هیچ پرنده ای به هیچ کجا کوچ نخواهد کرد 

وقتی همه ی فصل های زمین "مهر" میشود...

منجی جان سالروز آغاز امامتت مبارک