سرت را بلند نکن، به عقب برنگرد و به کسانی که به طرفت سنگ پرتاب می کنند نگاه نکن!... راه خودت را برو... من سالهاست همین کار را می کنم

( توصیه ایرج افشار به عبدالحسین آذرنگ، مهرنامه، ش11، ص260)