۹ سال گذشت 

برادرم ...بودنت مثل یه نسیم بود... تلخی مرگ همین فراموش شدن آدماست

اگر بودی...

شاید من اینهمه تنها نبودم ...