من یک دختر بودم با آرزوهای انتها ناپذیر ...

یک انسان ... که بلد نبود با آدما بجنگه ...بلد نبود ناراحت کنه ... بلد نبود تفاوت های فکریشو به دیگران تحمیل کنه 

یک آدم که خیلی تنهاست... بخاطر همون تفاوتها