شبیه هفت سال دوم مصرم ، بعد از خواب 

غمی در دل فراوان است از گندم فراوانتر 

پ.ن : 

همه ی امیدم گذاشتم اومدم ... السلام علیک یا شمس الشموس