همه دنیا نمیخواد انگار ...

همه دنیا نمیخواد تو نگو نه ...

با دنیا نمیشه جنگید ... جز تسلیم چه میشه کرد ...

خدا برای بنده های تسلیم محضش چیزای بهتری سراغ داره یا مثل بنده هاش با آدمای مظلوم تر بی رحمانه تر برخورد میکنه ؟

آره از فکر کردن خسته شدم ...

دغدغه هام نسبت به مهر پارسال ۱۰۰ برابر شده ... 

یه آدم چقد میتونه به یه چیز فکر کنه ...

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است 

گاهی ...