صبح با یه خواب نه چندان با معنی  بیدار شدم 

ولی یه جمله وسط خواب میگفتم ... اگه خدا بخواد برای کسی کاری کنه شرایط هر جور باشه اینکارو میکنه 

یاد مهسا افتادم ... خدا براش خواست 

- سر کلاس ژنتیک دیروز استاد یه حرفی زد که خیلی مهم بود ... گفت همیشه تو راه هدفتون یه چیزی هست که باید تحملش کنی و اذیتت میکنه ولی مجبوری تحملش کنی 

مثلا کلاس فیزیولوژیتون ناگزیر باید تحمل کنید تا درستون تموم شه 

مثلا من...

میشه برای من چیزای خوب بخوای