بهم گفتی نترس غرق نمیشی ...

حس بدی ندارم 

اما ترس ... ترس و ... 

نترسم ؟ نجاتم میدی ؟