وقت تصمیم گرفتن قکر نمیکردم یک  سری چیزها انقدر اهمیت داشته باشه 

اما داره 

خیلی هم داره 

طوری که حس میکنم اینجا یه جایی شبیه ته دنیای کوچیک منه... آره این اولین باری نیست که این حس بهم دست میده 

انقدر سردرگمم که نمیدونم قسمت بوده یا لشتباه ...

زمین جای قشنگی نیست ... اینجا آدم نفس کم میاره