خدایا آنکه به تو پناه آورد خوار و در مانده نیست
#مناجات_شعبانیه