گر برانی و گر ببخشایی
ره به جای دگر نمیدانم
پ.ن:خدا، خورشید من دوباره طلوع میکند؟
ای کاش همه به این نتیجه میرسیدند که تو فاعل محضی