ان الله یبسط الرزق لمن یشاء

رفیق روز های سخت... این بنده ی ضعیف و پشیمانت را دریاب ...

تو اگر مدارا نکنی ...

خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت 

نگاه نکن به جرم من

نگاه بکن به کرمت 

راستشو بخوای ... دلهره داره جونمو میگیره ...

منتظرم بیای ... دلهره داره جونمو میگیره 

منو ببخش ... درکم کن ... نیازمندم به نگاهت رفیق

یا محسنُ بحق الحسن

یا امام حسن مجتبی