میشه نامه هامو بخونی از خرداد پارسال تا همین لحظه

پ.ن:

یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

من که جز تو کسی رو ندارم...اینقدر مهربون...اینقدر نزدیک 

یا الله