زیرنویس:با خدا که باشی اگر فرار هم کنی بخت دنبالت می دود...


پ.ن:

جمله ی قشنگیه