خدایا منو از خودم پس بگیر

فقط تو نیتوتی نجاتم بدی رفیق-خدا

خدایا منو ببخش لطفا 

خدایا حرفامو نمیتونم بنویسم ولی لطفا آدمم کن

در مورد دیشب عذر میخوام

خدایااااااااااااا من منتظرت میمانم ...سر قدلت

فبعزتک استجب لی دعایی