باید برای این همه ناباوری که هست

روشن شود دلایل این باوری که نیست

پ.ن:

تو منتظر باش آن ها نیز منتظرند