دلتنگ روز هایی هستم که هیچوقت نیامدند...

هوای این بی هوایی را داشته باش بانو....

تولدتان مبارک بانوی مهر 

بعدا نوشت: السلام علیک یا فاطمه المعصومه