من تاوان چیو دارم پس میدم

میبینی ذره ذره آب میشم

میسوزم

منو دریاب

بغلم کن

خیلی خستم 

حس خوبی نیست 

جواب هیچ کار خوبی رو از زندگیم نگرفتم 

واقعا تو قعرِ چاهم 

مث یوسف 

دستی دستی انداختنم ته چاه

حالا باید منتظر باشم ببینم کی نجاتم میدی