به جای نا امیدی کلا بیخیال میشم و برای اتفاقات خوب خوشحال نشم و برای اتفاقات بد هم ناراحت ... بیتفاوت باشم بیخیال همه چیز ...

اینجوری حتما بهتره ... 

فاصله امیدوار شدن تا نا امید شدن کوتاهه ... خیلی کوتاه 

اندازه ی دیدن یه نشونه ی خوب رو میز پذیرایی تا شنیدن یه حرف نا امید کننده دو ساعت بعدش 

وقتی اونا بخاطر من ذوق نمیکنن من بخاطرشون ذوقی ندارم ... ندارم ... ندارم